QUOTE OF THE DAY

Sống và mơ là hai chuyện khác nhau, nhưng ta chẳng thể sống mà không mơ, và ngược lại.
- Malcolm Forbes