QUOTE OF THE DAY

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.
- Benjamin Franklin